உபசார பூஜை என்றால் என்ன ?

Submitted by bharanikumariyer on Sat, 11/13/2021 - 15:37

உபசார பூஜை என்பது , பிராமணனின் மனையின் கீழே தர்பை வைத்து பின்னர் மனை மேல் ப்ராம்மணனை அமரவைத்து பின்னர் சந்தனம் கொடுத்து பின்னர் புஷ்பம் கையில் கொடுப்பதினை உபசார பூஜை என்று சொல்ல படுகிறது .

To continue reading வருஷாப்தீகம் - வைஸ்யாஸ் முறை

ஸ்தானம் நியமித்தல் என்றால் என்ன ?

Submitted by bharanikumariyer on Sat, 11/13/2021 - 15:03

ஸ்தானம் என்றால் , ஒரு ப்ராம்மணனை பித்ரு ரூபம் ஆகவோ / தேவ ரூபமமாகவோ மனதில் பாவித்து அவரது கையில் தர்பை  கொடுப்பதினை ஸ்தான நியமனம் என்று அழைக்க படுகிறது 

To continue reading வருஷாப்தீகம் - வைஸ்யாஸ் முறை

வருஷாப்தீகம் - வைஸ்யாஸ் முறை

Submitted by bharanikumariyer on Sat, 11/13/2021 - 14:16

How to perform varushabdigam for vaishyas

ஒருவர் இறந்த பின் 12 ஆம் மாதம்  அதாவது முதல் வருடம் செய்யப்படும் ஸ்ரார்தத்தினை வருஷாப்தீகம் என்று அழைக்க படுகிறது , இந்த வ்ருஷப்தீகத்தில் மூன்று பகுதிகள் உள்ளது அதுதான் மாசிகம் , விமோகம் , ஆப்தீகம் .

காலகாமுக சம்ஹீக விச்வேஷாம் தேவாநாஞ்ச 

Submitted by bharanikumariyer on Fri, 07/30/2021 - 15:57

காலகாமுக சம்ஹீக விச்வேஷாம் தேவாநாஞ்ச 
துவிதிய  விஷ்வேஷாம் தேவாநாஞ்ச  

விஸ்வேதேவஸ்தானம்

Submitted by bharanikumariyer on Fri, 07/30/2021 - 15:55

விஸ்வேதேவஸ்தானம் 
புரூர் ஆர்துவஹ சம்ஹீக விச்வேஷாம் தேவாநாஞ்ச !
துவிதிய விஷ்வேஷாம்  தேவாநாஞ்ச !

மஹாவிஷ்ணு ஸ்தானம்

Submitted by bharanikumariyer on Fri, 07/30/2021 - 15:53

மஹாவிஷ்ணு ஸ்தானம் 
 

சங்கு சக்ர கதாதராய லட்சுமி சமேத கருட வாஹநாய ஸ்ரார்தஹ சம்ரக்ஷஹ ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணுஞ்ச 
அக்னிவாஹன ஸ்தானே  !
யஃன நாராயண ஸ்தானே !
சொர்க பாதைய ஸ்ரார்த்த ஸ்தானே !

Go dhaanam கோ தான

Submitted by bharanikumariyer on Sun, 07/18/2021 - 02:37

கவா மங்கேஷ்உஉ திஷ்டந்தி புவணாநி சதுர்தசஹ தஸ்மாதஸ்ய பிரதானென அதர் ஷாந்திம் பிரயச்சமே , இதம் கோ தான பிரிதிம் காம்ய மனஹ துபிமஹம் ....

Tags