மாஸநாம கிரமம் 

மாஸம்    புருஷ     ஸ்த்ரீ 
சைத்ர       கிருஷ்ண  பூமீ 
வைசாக   அனாந்த   கல்யாணீ 
ஜேஷ்ட    அச்யுத       ஸத்யபாமா 
ஆசாட     சக்ரீ             புண்யவதி 
ஸ்ராவண  வைகுண்ட  ரூபிணீ 
பாத்ரபத    ஜனார்தன   இந்துமதி 
ஆஸ்வீஜ  உபேந்த்ர     சந்திராவதீ 
கார்த்தீக    யஜ்ஞபுருஷ  லக்ஷ்மீ 
மார்கசிர   வாஸுதேவ   வாக்தேவி 
புஷ்ய        ஹரி               பத்மாவதி 
மாக           கோவிந்த       ஸ்ரீதேவி 
பால்குன   புண்டரீகாக்ஷ  ஸாவித்ரி  

  1. Early morning before sun raise , Nalungu process should be done and bridge and bridegroom should take head bath and get ready for the marriage program
  2. Start with arasanikaal, 5  sumangali( Groom side 3 sumangali  and bridgroom side 2 sumangali ) gather in mandapam and perform abhishegam to arasanikaal and Finally tie the arasanikaal on the north east corner pole in the mandapam
  3. Now arrange malaigal and poo chendu in tambalam with marriage dress set
  4. Send out dress set and malaigal to makkal for aasirvaatham
  5. Invite manamagan to madabam, manamagan

Tags

Ganapathy Home / Gruha Prevesam

  1. Program 1 [3.15 am to 3.45 am ] Go poojai
  2. பெரியவர்கள் ஆசிர்வாதத்துடன் பூஜை துடங்க பட வேண்டும் , மனையில் அமரும் பெண்ணின் தந்தை கொடுக்கும் வஸ்திரங்கள் வாழ்த்தி கொடுக்க வேண்டும் , அந்த துணியினை உடுத்தி பூஜை துவங்க வேண்டும்.