ஆவணி அவிட்டம் ( உபாகர்மா ) Avani Avittam - Arya Vaishya (Arya Vysya)

Avani Avittam - Arya Vaishya (Arya Vysya)

 1. Achamanam
 2. Ganapathi dyanam
 3. Pranayamam
 4. Sankalpam
  1.  சௌதா ஸ்மார்த்த    விகித நித்ய கர்மா சடாச்சர அனுஷ்டானா யோக்கியதை சித்தியார்தாம் பிரம்ம தேஜஹ் அபிவ்ருடையர்தம் நூதன யக்னோபவீத தாரணம் கரிஷ்யே
  2. sowtha smartha  vihitha nithya karma  anushtanaa yogyatha sidhyartham bhramma tejah abhivrudy  sidhirasatham nuthana yagnopaveetha dharanam karishye.
  3.  
 5. Yagnopaveetha dharana maha manthrasya
  1. Yagnopaveetha dharana maha manthrasya
  2. Parabrhma rishih(forehead)
  3. Trushtup chandah (nose)
  4. Paramathma devatha (heart)
 6. Yagnopaveetha dharane viniyogah [ Wear Poonal one by one with below mantra ]
  1.  Poonal 1
   1. Yagnopaveetham paramam pavithram praja patheh, Yat sahajam purasthat aayushyam Agriyam prathi muncha shubhram yagnopaveetham balamasthu thejah OM 
   2. யக்னோபவீதம் பரமம் பவித்ரம் பிரஜா பாதிஹ், யாட் சகஜம் புரஸ்தாத் ஆயுஷ்யம் அக்ரியம் பிரதி மூஞ்ச ஸுபிராம் யக்னோபவீதம் பலமஸ்து தேஜஹ் ஓம்
  2. Poonal 2 [ For married person ]
   1. Aachamanam
   2. Vishnu, madhu sudhana .. ... ... 
   3. gurha sthaasthala aaava ra naani egna upaveetha thaaranam
  3.  Poonal 3 [ For married person ]
   1. Aachamanam
   2.  Vishnu, madhu sudhana .. ... ... 
   3. Uththiri yaartherea thiruthiya aavaranaani engna upa veetha dhaaranam adhya karishyea
  4. Gayathiri Japam Mantram
   1. praathar maath yaana santheshuhu thiri moorthyam naaya maathurukea chadur vimsathi varna roopi gayathiri praasvathey namaha
  5. Removing old poonal
   1. Upaveetham bhinna thanthum jeernam kasmala dooshitham, visrujami na hi brahma-varcho deerghayurastu me
  6. Devarushi - kaanda rushi - pitru tharpanam
   1. Devarushi tharpanam
   2. kaanda rishi tharpanam
    1. Prajapathim காண்ட ருஷிம்  தர்ப்பயாமி 
    2. Somam காண்ட ருஷிம்  தர்ப்பயாமி 
    3. அக்னிம்  காண்ட ருஷிம்  தர்ப்பயாமி 
    4. விஸ்வான் தேவான் காண்ட ருஷிம்  தர்ப்பயாமி 
    5. ஸாஹ்ஹும் ஹவீர்  தேவதா உபநிஷதஸ்  தர்ப்பயாமி 
    6. யாஞ்ஞிகிர் தேவதா உபநிஷதஸ்  தர்ப்பயாமி 
    7. வாருனீர்  தேவதா உபநிஷதஸ்  தர்ப்பயாமி 
    8. ப்ரம்மானம்  சிவயம்புவம்
    9. சதஸ்பதிம் தர்ப்பயாமி 
    10. ஹவ்யவாஹம் காண்ட ருஷிம் தர்பயாமி 
    11.  அருணான்  காண்ட ருஷிம் தர்பயாமி 
    12. Sadasaspati kanda rishim tharpayaami
    13. Saahinkeer devatha upanishadha tharpayami
    14. Yagnigeer devatha upanishadha tharpayaami
    15. Vaaruneer devatha upanishadha tharpayami
    16. Brhamanagum swayubhuvam tharpayaami
    17. Sadasaspathim tharpayami
    18. ruvedham tharpayami
    19. yajur vedham tharpayaami
    20. saamavedham tharpayaami
    21. idhigaasa puraanam tharpayaami
   3. Pitru tharpanam
  7. Aachamanam
  8. kaayea navacha manas ......