கிருஹப்பிரவேசம்  - 19-MAY-2024, Sunday, 4.30 AM TO 6.00 AM

கிருஹப்பிரவேசம் 

 1. Program 1 [4.00 AM TO 4.10 AM]
  1. கோ பூஜை 
 2. Program 2 [ 4.15 AM TO 4.25 AM]
  1. New Dress Distribution 
 3. Program 3 [4.30 AM TO 6 AM ]
 4. பிரதான பூஜை மற்றும் ஹோமம்  
  1. கணபதி ஹோமம் 
  2. புத்ர  கணபதி ஹோமம் 

வைஸ்யாஸ் கிருஹப்பிரவேச முறை 

 1. வாஸ்து ஹோமம், 7-JUNE-2024, Friday, 10.30 PM TO 12 Mid Night 

  1. [ஹோமம் செய்த பின் வைக்கோல் கொண்டு செய்யப்பட்ட பொம்மை கொளுத்துதல் ]

 2. பிராமண சமாராதனை - 8-JUNE-2024, Saturday, 11.30 AM TO 12.30 PM

  1. [பிராமணருக்கு உணவு அளித்தல் ]

Ganapathy Home / Gruha Prevesam

 1. Program 1 [3.15 am to 3.45 am ] Go poojai
 2. பெரியவர்கள் ஆசிர்வாதத்துடன் பூஜை துடங்க பட வேண்டும் , மனையில் அமரும் பெண்ணின் தந்தை கொடுக்கும் வஸ்திரங்கள் வாழ்த்தி கொடுக்க வேண்டும் , அந்த துணியினை உடுத்தி பூஜை துவங்க வேண்டும்.

கிருஹப்பிரவேசம்

 1. Program 1 [4 AM TO 4.30 AM]
  1. கோ பூஜை 
 2. Program 2 [4.30 AM TO 6 AM ]
  1. பிரதான பூஜை மற்றும் ஹோமம்  
   1.  பெரியவர்கள் ஆசிர்வாதத்துடன் பூஜை துடங்க பட வேண்டும் , மனையில் அமரும் பெண்ணின் தந்தை கொடுக்கும் வஸ்திரங்கள் வாழ்த்தி கொடுக்க வேண்டும் , அந்த துணியினை உடுத்தி பூஜை துவங்க வேண்டும்.

வைஸ்யாஸ் கிருஹப்பிரவேச முறை 

 1. வாஸ்து ஹோமம் (This homam can be performed at night, between 10.30 p.m. and 12 a.m. Day -1 Program

  1. [ஹோமம் செய்த பின் வைக்கோல் கொண்டு செய்யப்பட்ட பொம்மை கொளுத்துதல் ]

 2. பிராமண சமாராதனை ( Day 2 Program  )

  1. [பிராமணருக்கு உணவு அளித்தல் ]

 3. கிருஹப்பிரவேசம்

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.