நாமகரணம் வைஸ்யாஸ் முறை 

நாமகரணம்

 1. ஆசமனம்
 2. பூணல் மாற்றுதல்
 3. விக்னேஸ்வர பூஜை 
 4. புண்யாவாசனம் 
 5. நாந்தி 
 6. பூஜை
  1. கணபதி ஆவாஹனம்  மற்றும் அஷ்டோத்திர பூஜை  
  2. லக்ஷ்மி ஆவாஹனம்  மற்றும் அஷ்டோத்திர பூஜை
  3. சூக்த்த பாராயணம் 
  4. ஜென்ம நக்ஷத்திரங்களுக்கு ஆவாஹனம் மற்றும் பூஜை 
  5. ஆயுஷ பூஜை
  6. நவகிரஹ பூஜை 
  7. மிருத்யுஞ்சய பூஜை 
  8. கூஷ்மாண்டா பூஜை
  9. ருத்ரம் [ ஒரு அணுவாகம் ப