கிருஹப்பிரவேசம்  - 19-MAY-2024, Sunday, 4.30 AM TO 6.00 AM

கிருஹப்பிரவேசம் 

 1. Program 1 [4.00 AM TO 4.10 AM]
  1. கோ பூஜை 
 2. Program 2 [ 4.15 AM TO 4.25 AM]
  1. New Dress Distribution 
 3. Program 3 [4.30 AM TO 6 AM ]
 4. பிரதான பூஜை மற்றும் ஹோமம்  
  1. கணபதி ஹோமம் 
  2. புத்ர  கணபதி ஹோமம் 

வைஸ்யாஸ் கிருஹப்பிரவேச முறை 

 1. வாஸ்து ஹோமம், 7-JUNE-2024, Friday, 10.30 PM TO 12 Mid Night 

  1. [ஹோமம் செய்த பின் வைக்கோல் கொண்டு செய்யப்பட்ட பொம்மை கொளுத்துதல் ]

 2. பிராமண சமாராதனை - 8-JUNE-2024, Saturday, 11.30 AM TO 12.30 PM

  1. [பிராமணருக்கு உணவு அளித்தல் ]

The website encountered an unexpected error. Please try again later.