சாலி கிராம தான saaligrama dhaanam

Submitted by bharanikumariyer on Sun, 07/18/2021 - 02:40

சாலி கிராம சிலா சக்ரே புவணாநி சதுர் தஸஹ  தஸ்மா தஸ்ய பிரதானென அதற் ஷாந்திம் 

Tags