கிருஹப்பிரவேசம்  - 19-MAY-2024, Sunday, 4.30 AM TO 6.00 AM

கிருஹப்பிரவேசம் 

 1. Program 1 [4.00 AM TO 4.10 AM]
  1. கோ பூஜை 
 2. Program 2 [ 4.15 AM TO 4.25 AM]
  1. New Dress Distribution 
 3. Program 3 [4.30 AM TO 6 AM ]
 4. பிரதான பூஜை மற்றும் ஹோமம்  
  1. கணபதி ஹோமம் 
  2. புத்ர  கணபதி ஹோமம் 

Santhana Gopala Homam

 1. Program 1 [3.45 am to 4.00 am ] 
  1. பெரியவர்கள் ஆசிர்வாதத்துடன் பூஜை துடங்க பட வேண்டும் , மனையில் அமரும் பெண்ணின் தந்தை கொடுக்கும் வஸ்திரங்கள் வாழ்த்தி கொடுக்க வேண்டும் , அந்த துணியினை உடுத்தி பூஜை துவங்க வேண்டும். 
 2. Santhana gopala
The website encountered an unexpected error. Please try again later.