விஸ்வேதேவஸ்தானம்

விஸ்வேதேவஸ்தானம்

Submitted by bharanikumariyer on Fri, 07/30/2021 - 15:55

விஸ்வேதேவஸ்தானம் 
புரூர் ஆர்துவஹ சம்ஹீக விச்வேஷாம் தேவாநாஞ்ச !
துவிதிய விஷ்வேஷாம்  தேவாநாஞ்ச !