வைஸ்யாஸ் கிருஹப்பிரவேச முறை 

  1. வாஸ்து ஹோமம் (This homam can be performed at night, between 10.30 p.m. and 12 a.m. Day -1 Program

    1. [ஹோமம் செய்த பின் வைக்கோல் கொண்டு செய்யப்பட்ட பொம்மை கொளுத்துதல் ]

  2. பிராமண சமாராதனை ( Day 2 Program  )

    1. [பிராமணருக்கு உணவு அளித்தல் ]

  3. கிருஹப்பிரவேசம்

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.