கம்மவார் நாயுடு

துறையில் செய்யப்படும் கர்ம வேலைகள் 

  1. வபனம் 

  2. விக்னேஸ்வர பூஜா 

  3. புண்யாவாசனம் 

  4. சிலை கல் அபிஷேகம் 

  5. வாசோதகம் , திலோதகம் (பங்காளி , கர்த்தா )

  6. சிலை கல் அலங்காரம் 

  7. தாசரி மண்ணில் பொம்மை செய்வார் , அந்த பொம்மை மார்பின் மேல சில கல் நடவேண்டும் 

  8. பிண்டம் பிரதானம் / படையல் 

  9. சில கல் உத்வாசனம் 

  10. ஏகாண்டம் 

Tags