முப்பது முக்கோடி தேவர்கள் சாக்ஷியாக  அஷ்டவசுக்கள் சாக்ஷியாக பந்து  மித்ருக்கள்  சாக்ஷியாக ஆகாசவாணி சாக்ஷியாக சகல தீபங்கள் சாக்ஷியாக

தர்மேச்ச அர்த்தேச்ச காமேச்ச மோக்க்ஷேச்ச நாதத்வய நாதிச்சாரமி 

Tags

கன்யாம் கனக ஸம்பன்னாம் ஸர்வாபரண பூஷிதாம்,  தாஸ்யாமி விஷ்ணவே துப்யம் ப்ரும்ம லோக  ஜிகீஷயாவிஸ்வம்ப ரா: ஸர்வபூதா: ஸாக்ஷின்ய:  ஸர்வதேவதா:

 மண மகன் - தேவஸ்ய த்வா ஸவிது ப்ரஸவே அசுவினோர் பாஹுப்யாம் பூஷணோ ஹஸ்தாப்யாம் ப்ரதிக்ருஹ்ணாமி

To book iyer contact https://happylife.in/contact-us

  1. Early morning before sun raise , Nalungu process should be done and bridge and bridegroom should take head bath and get ready for the marriage program
  2. Start with arasanikaal, 5  sumangali( Groom side 3 sumangali  and bridgroom side 2 sumangali ) gather in mandapam and perform abhishegam to arasanikaal and Finally tie the arasanikaal on the north east corner pole in the mandapam
  3. Now arrange malaigal and poo chendu in tambalam with marriage dress set
  4. Send out dress set and malaigal to makkal for aasirvaatham
  5. Invite manamagan to madabam, manamagan

Tags

The website encountered an unexpected error. Please try again later.