Purva Ashadha पूर्वाषाढा  Pooraadam Pooraadam

Mantra

PurvaAshadha (Pooradam) பூராடம் : Bhu, Da, Pha, Da

பிருதிவ்யாம் அந்தரிஷேண திவிசந்தி ஹதா நிவை

அமிவாஹம் அஹம் சைவ அஹதாஸ்மின் நமாம்யஹம்