Pushya पुष्य Poosam Pooyyam

Mantra

Pushya (Pooyam) பூசம் : Hu, He, Ho, Da 

ப்ரஹஸ்பதிஹி பூர்வஜாதஹ புஷ்யம்

நக்‌ஷத்ரமாஸ்ருதஹ தேவிஸ்ரேஷ்ட

பிரஸ்ன்னாத்மா விததாது நமாம்யஹம் 

Audio file