ஸ்தானம் நியமித்தல் என்றால் என்ன ?

ஸ்தானம் என்றால் , ஒரு ப்ராம்மணனை பித்ரு ரூபம் ஆகவோ / தேவ ரூபமமாகவோ மனதில் பாவித்து அவரது கையில் தர்பை  கொடுப்பதினை ஸ்தான நியமனம் என்று அழைக்க படுகிறது 

To continue reading வருஷாப்தீகம் - வைஸ்யாஸ் முறை

The website encountered an unexpected error. Please try again later.