16 இலைகளின் விவரம் - வருஷாப்தீகம் முறை

Submitted by bharanikumariyer on Tue, 05/03/2022 - 12:49
  1. விஸ்வேதேவர் 
  2. பிதுஹு 
  3. பிதாமஹம் 
  4. பிரபிதாமஹம் 
  5. மஹாவிஷ்ணு 
  6. ஒருவருடம் 12 மாதம், அதில் 11 மாதத்திற்கு 11 இலை கொடுக்க வேண்டும் , 12 வது மாதத்திற்கு மேலே உள்ள 5 இலை கணக்கில் எடுத்து கொள்ள வேண்டும்