சாலி கிராம தான saaligrama dhaanam

சாலி கிராம சிலா சக்ரே புவணாநி சதுர் தஸஹ  தஸ்மா தஸ்ய பிரதானென அதற் ஷாந்திம் 

Tags