சந்தான புத்ரம் கணபதி  ஸ்லோகம்!

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்ளோம் கம் சந்தான  கணபதயே  மஹ்யம் புத்ரம் பிராயசஸ் ஸ்வாஹா  

சந்தான கோபாலகிருஷ்ணன் ஸ்லோகம்!


தேவகி சுத கோவிந்த வாசுதேவ ஜகத்பதே
தேஹிமே தநயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் சரணம் கத:
தேவ தேவ ஜகன்னாத கோத்ர விருத்திகரப் பிரபோ
தேஹிமே தநயம் சீக்ரம் ஆயுஷ் மந்தம் யசஸ்விஸ்நம்

The website encountered an unexpected error. Please try again later.