வருஷாப்தீகம் - வைஸ்யாஸ் முறை

How to perform varushabdigam for vaishyas

ஒருவர் இறந்த பின் 12 ஆம் மாதம்  அதாவது முதல் வருடம் செய்யப்படும் ஸ்ரார்தத்தினை வருஷாப்தீகம் என்று அழைக்க படுகிறது , இந்த வ்ருஷப்தீகத்தில் மூன்று பகுதிகள் உள்ளது அதுதான் மாசிகம் , விமோகம் , ஆப்தீகம் .

 1. ஆசமனம், பூணல் அணிவித்தல் , பவித்திரம் ,விக்னேஸ்வர பூஜை , புண்யாவசனம் 

 2. மாசிகம் (6 Leaf)

  1. ஸ்தானம் நியமித்தல்  ( click here ஸ்தானம் நியமித்தல் என்றால் என்ன )
  2. ஸ்தான விவரம் 
   1. ஸ்தானம் 1 - காலகாமுக சம்ஹீக விச்வேஷாம் தேவாநாஞ்ச 
   2. ஸ்தானம் 2 - பிதுஹு பிதாமஹ பிரபிதாமஹ  / மாதுஹு பிதாமஹி பிரபிதாமஹி 
   3. ஸ்தானம் 3 - மஹாவிஷ்ணு , அக்னிவாஹன ஸ்தானம், யஃன நாராயண ஸ்தானம், சொர்க பாதைய ஸ்ரார்த்த ஸ்தானம்
  3. பாத்தியம் (Click here  பாத்தியம் என்றால் என்ன )
  4. உபசார பூஜை (Click here உபசார பூஜை என்றால் என்ன )
   1. பிராமணனுக்கு சந்தனம் புஷ்பம் கொடுத்தல் 
  5. இலையிட்டு காய்கறிக்களை பரிமாறுதல் ( இலையிட்டு காய்கறி பரிமாறும் விவரம் )
  6. இலைகளுக்கு நமஸ்காரம் 
  7. மாஸிகத்திருக்கு பிண்டப்ரதானம் கிடையாது (பழக்கம் இருந்தால் செய்யலாம் )
  8. 15 மாசிகம் விவரம்
 3. விமோகம் (9 Leaf)

  1. ஸ்தானம் நியமித்தல்( click here ஸ்தானம் நியமித்தல் என்றால் என்ன )
  2. ஸ்தான விவரம் 
   1. ஸ்தானம் 1 - காலகாமுக சம்ஹீக விச்வேஷாம் தேவாநாஞ்ச 
   2. ஸ்தானம் 2 - பிதுஹு பிதாமஹ பிரபிதாமஹ  / மாதுஹு பிதாமஹி பிரபிதாமஹி 
   3. ஸ்தானம் 3 - மஹாவிஷ்ணு , அக்னிவாஹன ஸ்தானம், யஃன நாராயண ஸ்தானம், சொர்க பாதைய ஸ்ரார்த்த ஸ்தானம்
  3. பாத்தியம் (Click here  பாத்தியம் என்றால் என்ன )
  4. உபசார பூஜை (Click here உபசார பூஜை என்றால் என்ன )
  5. இலையிட்டு காய்கறிக்களை பரிமாறுதல் ( இலையிட்டு காய்கறி பரிமாறும் விவரம் )
  6. இலைகளுக்கு நமஸ்காரம் 
  7. பிண்ட பிரதானம் ( அரிசி மாவு பிண்டம் )
  8. பிண்ட நமஸ்காரம்
  9. தானம்
   1. கோ தானம்
   2. சாலி கிராம
   3. தச தானம் - For Details
   4. ஷோடச தானம் - For Details
   5. தங்கம்   தானம் 
   6. வெள்ளி  தானம் 
  10. பிண்டம் உத்வாசனம் 
 4. ஆப்தீகம்  (வருடாவருடம் செய்யும் ஸ்ராத்ததினை ஆப்தீகம் என்று அழைக்க படுகிறது )  (9 Leaf)

  1. ஸ்தானம் நியமித்தல்( click here ஸ்தானம் நியமித்தல் என்றால் என்ன )
  2. ஸ்தான விவரம் 
   1. ஸ்தானம் 1 - புரூர் ஆர்துவஹ சம்ஹீக விஸ்வேஷாம்  தேவாநாஞ்ச 
   2. ஸ்தானம் 2 - பிதுஹு பிதாமஹ பிரபிதாமஹ  / மாதுஹு பிதாமஹி பிரபிதாமஹி 
   3. ஸ்தானம் 3 - மஹாவிஷ்ணு , அக்னிவாஹன ஸ்தானம், யஃன நாராயண ஸ்தானம், சொர்க பாதைய ஸ்ரார்த்த ஸ்தானம்
  3. பாத்தியம் (Click here  பாத்தியம் என்றால் என்ன )
  4. உபசார பூஜை (Click here உபசார பூஜை என்றால் என்ன )
  5. இலையிட்டு காய்கறிக்களை பரிமாறுதல் ( இலையிட்டு காய்கறி பரிமாறும் விவரம் )
  6. இலைகளுக்கு நமஸ்காரம் 
  7. பிண்ட பிரதானம் ( அரிசி மாவு பிண்டம் )
  8. பிண்ட நமஸ்காரம்
  9. பிண்டம் உத்வாசனம் 
  10. தர்பணம்  ( தந்தை உள்ளவர் தர்ப்பணம் செய்ய கூடாது )
  11. ரக்ஷை ( மஞ்சள் அக்ஷதை நெற்றியில் வைத்தல்  )

 

Note:

 1. வருஷாப்த்திகத்தில் மொத்தம் 24 இலைகள் ,  மாசிகம் 6 இலை ,  விமோகம் 9 இலை,  அப்தீகம் 9 இலை 
 2. இறந்தது சுமங்கலி என்றால் ஒரு புடவை சுமங்கலிக்கு கொடுக்க வேண்டும் 
 3. இறந்தது widow  என்றால் ஒரு புடவை widow கொடுக்க வேண்டும்